Chevron Back

Obchodní podmínky

Informace o zpracování osobních údajů

 
Správce osobních údajů:

 
SPX – CAR GROUP a.s.
Sídlo: třída Tomáše Bati 410, Louky, 763 02 Zlín
IČ: 29284783
(dále jen „SPX – CAR GROUP“)

 
V rámci své činnosti provádí SPX – CAR GROUP, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:
a. Smluvní vztahy s dodavateli a odběrateli,
b. Ochrana majetku.

 
Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů ve vztahu k účelu zpracování pod písm. a) výše je podle čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 2. Právním základem pro zpracování osobních údajů ve vztahu k účelu zpracování pod písm. b) výše je podle čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce.
 3. Příjemci osobních údajů zpracovávaných ve vztahu k účelu zpracování pod písm. b) výše mohou být orgány činné v trestním řízení nebo správní orgány pro potřeby správního řízení.
 4. Při zpracování osobních údajů u SPX – CAR GROUP nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnými obecně závaznými právními předpisy.
 6. Máte právo:
  a. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
  b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u SPX – CAR GROUP jsou nepřesné),
  c. požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  d. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste SPX – CAR GROUP poskytl/a,
  e. podat stížnost u dozorového orgánu.
 7. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 8. Svá práva vůči SPX – CAR GROUP uplatňujte cestou kontaktního místa subjektů údajů.
 9. Kontaktní místo subjektů údajů:
  SPX-CAR GROUP a.s., Tř. T. Bati 410, 763 02 Zlín – Louky
  Tel. +420 577 112 431, E-mail: spx-car@spx-car.cz